Föreningens stadgar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn och säte

Föreningens namn är TBA Group, och har sitt säte i Stockholms län.

2 § Föreningens syfte och ändamål

TBA Group är en ideell medlemsförening vars målsättning är att driva verksamhet med fokus kring musik och kultur. Syftet är att inspirera och bidra till ökat intresse samt främja utvecklingen inom musik, ljud- och ljussättning och annat kreativt skapande hos sina medlemmar, genom att anordna konserter, scenföreställningar, studiecirklar, workshops, föreläsningar samt andra liknande kulturevenemang.

Föreningen är öppen för alla, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, sexuell läggning eller ålder. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3 § Sammansättning

Föreningen består av de enskilda personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

4 § Beslutande organ

Föreningens högst beslutande organ är ordinarie årsmöte, extra årsmöte samt styrelse.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör gemensamt. Fullmakt skrivs vid behov, per nyttjandetillfälle.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.

7 § Stadgetolkning

Om tvekan angående tolkningen av dessa stadgar uppstår, eller vid förekomst av fall som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande ordinarie årsmöte. I brådskande fall avgörs frågan av styrelsen, annars skall ett extra årsmöte tillkallas.

8 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, förutom då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet; medlemmen/arna svarar själv för kostnaderna för sin utsedda skiljeman, medan kostnaderna för skiljeman samt övriga kostnader som uppstår för föreningen och styrelsen i samband med fallet i fråga täcks av föreningen.

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster på två möten i följd, med minst en månads mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst 80% av antalet avgivna röster på två möten i följd, med minst tre månaders och max sex månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte. Till det extra årsmötet vid upplösning av föreningen åligger det styrelsen att ge förslag på hur föreningens eventuella tillgångar skall disponeras samt hur eventuella inventarier och andra tillgångar skall fördelas. I beslut om upplösning av föreningen åligger det styrelsen att fullfölja årsmötets beslut.

Styrelsen avvecklar föreningen genom att:

 • betala föreningens eventuella skulder.
 • fördela inventarier och andra tillgångar.
 • säga upp avtal med eventuella anställda.
 • disponera eventuellt överskott.
 • tillkalla till samt hålla ett extra årsmöte, detta för att säkerställa att styrelsen fullföljt avvecklingen samt för att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Först efter detta anses föreningen upplöst.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla enskilda personer som godkänner dessa stadgar och årsvis betalar föreningens medlemsavgift. Medlem skall följa föreningens stadgar, regler och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är den enskilda personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

11.1 § Medlemskapsavgift

Enskilda personer erlägger en medlemsavgift, vars storlek fastställs på ordinarie- eller extra årsmöte.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

 • har rätt att delta i sammankomster, event och tillställningar anordnade av föreningen.
 • skall betala avgifter som beslutats på årsmöte eller av styrelsen, t.ex. eventuella avgifter för att delta vid specifika event eller tillställningar.
 • har rätt till att ta del av föreningens information, med undantag för sådant som regleras i 15 §.
 • skall följa dessa stadgar, föreningens regler och andra beslut som fattas av föreningens årsmöte och styrelsen.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, om inte annat beslutas enligt 10 §.

13 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta skriftligt till styrelsen. Efter bekräftelse av styrelsen anses medlemmen ha lämnat föreningen, om ingen bekräftelse mottagits inom 14 dagar så anses utträdet bekräftat.

Medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31 december anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. När medlemskap upphör avförs personen från aktuell medlemsförteckning.

14 § Uteslutande av medlem

Om det uppdagas att en medlem skadar föreningen kan medlemmen i fråga avstängas av styrelsen eller årsmötet om det föreligger misstanke om sabotage, spioneri eller förräderi, alternativt om medlemmen agerat med uppsåt att motarbeta föreningen. Styrelsens beslut kan överklagas av medlem på nästkommande årsmöte med 75% av röstmajoritet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmötet kan upphäva avstängning och uteslutning.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått möjlighet att yttra sig angående de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas samt innehålla en överklagandehänvisning. Berörd person skall inom tre dagar från dagen för beslutet underrättas skriftligen. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har agerat i syfte att motarbeta föreningens verksamhet, ändamål eller grundsyn, eller försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

15 §        Sekretess

Medlemmarnas uppgifter samt maillistor och dokument som är av stor vikt för föreningen skall hållas hemlig och behandlas enligt Personuppgiftslag (1998:204). Tillgång till uppgifter rörande e-postlista samt personuppgifter är begränsad till ordförande, vice ordförande, kassör samt revisor. Uppgifterna får inte under några som helst omständigheter delas till obehöriga i annat syfte än vid särskilda behov för föreningen, t.ex. vid ansökan om bidrag.

Om någon av de förtroendevalda utan tillåtelse av övriga styrelsen delar med sig av listan till obehörig erläggs denna att betala ett skadestånd på 50% av berörda medlemmars medlemsavgift.

Denna paragraf skall uppdateras så den är aktuell innan 2018-05-25 när GDPR träder i kraft.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

16 § Tidpunkt, kallelse

Det ordinarie årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas en gång per kalenderår, senast den 30 juni. Årsmötets datum och plats beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen skickas ut via e-post samt publiceras på föreningens webbplats senast tre veckor före mötet. Om förslag väckts angående stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av föreningen med annan förening, eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall det anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före årsmötet har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

20 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, av omröstning.

Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs omröstning för alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning skall ske öppet, om inte röstberättigad medlem begär att val skall ske slutet. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

21 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

22 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (antalet röstberättigade närvarande).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna.
 13. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år.
  2. föreningens vice ordförande för en tid av ett år.
  3. föreningens sekreterare samt kassör för en tid av ett år.
  4. 3 suppleanter till styrelsen för en tid av ett år.
  5. 1 revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  6. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses till sammankallande.
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

23 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen via e-post till styrelsen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall de inom två veckor informera om att ett sådant möte kommer hållas inom två månader. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast en vecka före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens webbplats samt även skickas ut via e-post till medlemmarna. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till ett extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 18 § och 19 §.

VALBEREDNINGEN

24 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen bör delta på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster för att veta vilken kompetens som finns inom föreningen. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga de vars mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Utöver detta kan valberedningen även själva komma med förslag på andra kandidater inom föreningen. Valberedningen bör sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

25 § Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöten. Revisorn skall vara oberoende i förhållande till dem revisorn har i uppdrag att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

STYRELSEN

26 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och suppleanter. Årsmötet kan, om behov finns, utse fler befattningshavare. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. E contrario får ej tillämpas!

27 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • tillställa revisorerna räkenskaper medmera enligt 25 §.
 • förbereda årsmöte.

28 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande samt ytterligare en styrelseledamot eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal skall ordförande med vice ordförande enas kring beslut. Om ordförande samt vice ordförande inte kan enas skall beslutet röstas igenom vid nästa ordinarie årsmöte där medlemmarna får rösta och majoriteten får bifall i frågan. Röstning får inte ske genom ombud. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästkommande sammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden samt en annan styrelseledamot.

29 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ, eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall i sådant fall fortlöpande underrätta styrelsen skriftligt.

Stadgarna reviderades senast: 2017-11-04

Stadgarna antogs: 2017-11-04